Den fossilfria fabriken: Iggesund nära visionen

/INS. ”Vi närmar oss den vision om den fossilfria fabriken som vi har levt med och som styrt våra investeringar under en längre tid. Den sodapanna, som vi tog i drift våren 2012, blir bättre och bättre trimmad samtidigt som en ökande massaproduktion också ökar vår energiproduktion”säger brukschefen Olov Winblad von Walter.

I mitten av april kunde Iggesund Paperboardskartongfabrik Iggesunds Bruk under en tid drivasenbart med bioenergi och dessutom producera nästan hela sitt behov av elektricitet. Andra viktiga inslag i visionen för Iggesunds Bruk är att utsläpp till luft och vatten ska vara så låga att de är i världsklass för jämförbara tillverkare. Dessutom ska ett minimum av restprodukter föras till deponi.

Iggesunds Bruk är ett av världens mest välinvesterade integrerade kartongbruk. Den nya sodapannan var brukets hittills största investering, 2,3 miljarder SEK, också en förutsättning för att stegvis kunna öka massaproduktionen från tidigare 350 000 ton om året till 420 000 ton.

”Vår process för massatillverkning, sulfatprocessen, innebär att vi frilägger cellulosafibrerna som utgör hälften av trädet. Den andra halvan består av träets bindemedel, mestadels ett energirikt ämne som heter lignin, förbränner vi i sodapannan och det ger tillräckligt med både ånga och elektricitet för att täcka vårt energibehov till mer än 90 procent”- fortsätter Olov Winblad von Walter.

Men det är inte bara i en fossilfri energiförsörjning som sodapannan vid Iggesunds Bruk sätter sin prägel. När pannans drift stabiliserats visade det sig att stoftutsläppen från Iggesunds Bruk, som redan tidigare var låga, har halverats. Svavelutsläppen, som bidrar till försurningen av omgivande marker, har också minskat med drygt 80 procent från redan tidigare låga nivåer.

För drygt ett år sedan gjorde Iggesunds kartongfabrik i Workington, UK, ett radikalt byte av energikälla. Från att ha drivit fabriken med fossil naturgas bytte man till att driva fabriken med bioenergi. För att genomföra detta krävdes en investering på 1,1 miljarder SEK i en ny biopanna. Idag är fabriken helt driven av bioenergi och förutom att man täcker sitt eget energibehov så levererar man också fossilfri elektricitet till det engelska elnätet.

”Ett av de mål som styr våra investeringar är långsiktig hållbarhet. Investeringarna i både Iggesund och Workington är resultatet av det tänket”, säger Staffan Jonsson, Teknisk Direktör inom Holmenkoncernen där Iggesund ingår.

Holmenkoncernen anses vara ett av världens 100 mest hållbara företag enligt Förenta Nationernas hållbarhetsindex Global Compact Index.

Bildtext 1: Iggesunds Bruks nya sodapanna – en investering på 2,3 miljarder SEK som stod färdig i juni 2012 – är en av de grundläggande förutsättningarna för att kunna driva bruket helt utan fossila bränslen. © Iggesund

Bildtext 2: ”Vi närmar oss visionen om den helt bioenergidrivna och fossilfria fabriken”, säger chefen för Iggesunds Bruk, Olov Winblad von Walter. © Iggesund

Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

 

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications