SALMAR STARTER BYGGING AV TOPP MODERNE SMOLTANLEGG PÅ TJUIN

Styret i SalMar ASA har enstemmig vedtatt å gå videre med planene om å bygge en av verdens største og mest avanserte anlegg for produksjon av settefisk på Tjuin industriområde i Malm i Steinkjer kommune. Kombinert med selskapets smoltanlegg i Follafoss betyr dette at Steinkjer vil bli en verdensledende aktør og et viktig kompetansesenter i utviklingen av en stadig mer bærekraftig sjømatnæring.

Tilgang på smolt av høy kvalitet og med en optimal størrelse er avgjørende for å kunne levere gode prestasjoner gjennom hele verdikjeden i lakseproduksjon. Det nye anlegget vil bli et topp moderne anlegg for smoltproduksjon. Resirkuleringsteknologien gjør at man reduserer ferskvannsforbruket med mer enn 97% sammenlignet med tradisjonelle gjennomstrømningsanlegg. Samtidig vil slam bli samlet opp slik at det kan brukes inn i den sirkulære økonomien, enten som biogass eller jordforbedringsmiddel. Til sammen gjør dette at man minimerer det miljømessige fotavtrykket til anlegget og er i tråd med SalMars planer for en videre bærekraftig utvikling av næringen.

Prosjektet har en ramme på 1,2 milliarder NOK og vil ha en kapasitet på 4 000 tonn eller om lag 20 millioner smolt avhengig av smoltstørrelse. Grunnarbeidene er allerede igangsatt og byggearbeidene vil starte sommeren 2021. Første leveranse av smolt fra anlegget er berammet til 2024.

Det nye anlegget for lukket produksjon av smolt vil bli en viktig komponent i tilførsel av settefisk til SalMars kystnære og havbaserte oppdrettsvirksomhet. Målet er å sikre og styrke selskapets posisjon som global teknologileder i næringen og pådriver for en videre bærekraftig utvikling på laksens betingelser. For Steinkjer vil dette bety at kommunen vil kombinere sin rolle med regional ledelse i grønn sektor (landbruk) med en globalt ledende posisjon i blå sektor (havbruk).

For ytterligere informasjon kontakt:
Roger Bekken, konserndirektør oppdrett
Tel: +47 904 10 135
Email: roger.bekken@salmar.no


 OM SALMAR

 Visjon: For å forsterke fokuset på de prestasjonene som har gjort SalMar til det selskapet det er i dag, ble det i 2014 etablert en ny visjon som skal være vår fremtidige ledestjerne; "Passion for Salmon".


Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

For ytterligere informasjon kontakt:
Roger Bekken, konserndirektør oppdrett
Tel: +47 904 10 135
Email: roger.bekken@salmar.noPublications